Odpovědnost za vady a reklamační řád

Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 Občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, má Zboží takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal, nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v předcházejícím odstavci Obchodních podmínek a záruka za jakost se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na Kontaktní adrese Prodávajícího, kterékoli provozovně Prodávajícího, případně i v sídle nebo místě podnikání Prodávajícího (další způsoby uplatnění vad dle reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje doručení projevu vůle reklamovat a vytknutí vady Kupujícím u Prodávajícího, včetně uvedení požadavku na způsob vyřízení reklamace. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, stejně jako potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání nebo písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamační řád

Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad Zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

U veškerého Zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je Spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že Zboží při převzetí nemá vady, a že se vady u spotřebního zboží (s výhradou popisu vad dle odst. 6.3 těchto Obchodních podmínek) nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím.

V případě, že se v průběhu záruční doby (v případě poskytnutí záruky za jakost) nebo v průběhu doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada Zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady má Kupující dále právo na přiměřenou slevu z Kupní ceny. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby Zboží mohlo být řádně užíváno jako Zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu Zboží, na přiměřenou slevu z Kupní ceny anebo má právo od Kupní smlouvy odstoupit. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od Kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů stanovených zákonem. Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.

Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

Emailem: info@focenitehulek.cz (dále jen „Kontaktní email Prodávajícího“)

Písemně: Jindřich Hofman, Krejčího 1175/9, 460 06 Liberec 6 (dále jen: „Kontaktní adresa Prodávajícího“)

Telefonicky: 733 631 011

Osobně v sídle nebo místě podnikání Prodávajícího

Při zasílání (jinak než na dobírku, jelikož dobírky Prodávající nepřebírá) je Kupující povinen Zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke Zboží je nutno přiložit doklad o jeho zakoupení či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi Zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

Je-li vada na zboží, které Kupující u Prodávajícího reklamuje, odstranitelná, může se Kupující domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může Kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Kupujícímu náleží úhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění.

Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a Zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím Zboží, popřípadě nedbalostí.

Reklamuje-li Kupující u Prodávajícího vady na dodaném zboží, Prodávající není povinen reklamaci řešit dříve, než mu Kupující zboží k reklamaci předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu k reklamaci odeslal.

V případě, že mezi Kupujícím a Prodávajícím dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 5.5.2021