Platební a dodací podmínky

Společně s kupní cenou Zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením, dodáním a volitelně též ochranou zásilky resp. zboží, jejichž výše je uvedená ve webovém rozhraní a bude uvedená v objednávce a v přijetí objednávky. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i tyto náklady spojené s dodáním zboží (dále jen „kupní cena“).

Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní i některým z níže uvedených způsobů:

  • při platbě na dobírku

bezhotovostně platbou předem na bankovní účet Prodávajícího, jehož číslo bude Kupujícímu upřesněno v procesu zpracování Objednávky (dále jen „Účet Prodávajícího“)

 Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady Kupní ceny jsou uvedeny ve Webovém rozhraní, v Objednávce a budou uvedeny v Přijetí objednávky.

Způsob platby uvede Kupující v Objednávce (kde budou uvedeny i případně další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby). Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

Prodávající nepožaduje zpravidla zálohu na Kupní cenu Zboží nebo obdobnou platbu. V odůvodněných případech (především u Objednávek s celkovou cenou nad 3.000,- Kč) tak ale může učinit. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé Kupní ceny Zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

V případě platby na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je Kupní cena splatná do sedmi pracovních  dnů od uzavření Kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit Kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky odpovídající Kupní ceně na účet Prodávajícího.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad.

Zboží, které je skladem, Prodávající expeduje zpravidla do 1 až 2 pracovních dnů od přijetí Objednávky. Při platbě převodem na účet Prodávající Zboží skladem rovněž expeduje zpravidla v uvedeném časovém období, avšak teprve po identifikaci připsání Kupní ceny objednaného Zboží na svůj účet. Částečné dodání objednaného Zboží je přípustné za předpokladu, že nebyl dohodnutý opak.

Způsoby dodání Zboží jsou uvedeny ve Webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání Zboží bude zvolen Kupujícím v Objednávce a potvrzen Prodávajícím v Přijetí objednávky.

V případě, že Kupující Zboží nepřevezme ani neodstoupí od Kupní smlouvy v souladu s těmito Obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním Zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u Prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 10,- Kč, maximálně však celkem 500,- Kč nebo do výše Kupní ceny, pokud je nižší než 500,- Kč), jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou, a dále má právo od Kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

Dodáním Zboží podle těchto Obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení Zboží Kupujícímu v souladu s Kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí převzít Zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat Zboží ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího. Při převzetí Zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí Zboží. Podpisem dodacího listu Kupující potvrzuje, že zásilka Zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.

Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží zaplacením celé Kupní ceny za Zboží (včetně nákladů na balení a dodání a souvisejících služeb), nikoli však dříve, než Zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost Zboží převzít, ale v rozporu s Kupní smlouvou tak neučinil (tj. zpravidla, když je Zboží pro něj připraveno k převzetí).

Odstoupení od Kupní smlouvy

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zaslat na Kontaktní adresu Prodávajícího nebo na Kontaktní e-mail Prodávajícího.

V případě odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy na Kontaktní adresu Prodávajícího.

Kupující bere na vědomí, že pokud Zboží vrácené Kupujícím bude nekompletní, poškozeno, opotřebeno, znečištěno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny a nákladů na dodání Zboží.

Kupující spolu s vráceným Zbožím přiloží kopii dokladu o koupi Zboží, a dále písemné sdělení o odstoupení od Kupní smlouvy. Sdělení rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího.

Ve lhůtě deseti dnů od vrácení Zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného Zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené Zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu (včetně nákladů na dodání), kterou od něho na základě Kupní smlouvy přijal. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal. Prodávající může vrátit Kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem, ale jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

Při zasílání je Kupující povinen Zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za Zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit Kupní cenu a náklady na dodání Zboží.

Náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být Zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením Zboží na Kupní cenu a náklady na dodání Zboží, které mají být Kupujícímu vráceny.

Do doby převzetí Zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu Kupní cenu bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě Kupní ceny (pokud Kupující žádný účet  do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

Je-li společně se Zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 5.5.2021