Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „Občanský zákoník“ a “Obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě “FOCENITEHULEK“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese http://www.focenitehulek.cz/ (dále rovněž jen „Webové rozhraní“) provozované Jindřichem Hofmanem, se sídlem Krejčího 1175/9, 46006 Liberec 6, IČO 06962386. Číslo účtu Prodávajícího je 1191301045/3030. Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Jindřichem Hofmanem (www.focenitehulek.cz) jakožto Prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé.

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího, kupujícího a Uživatele (jak jsou tito dále vymezeni v čl. 2 těchto Obchodních podmínek). Kupující odesláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky, a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a potvrzení jejího přijetí budou kupujícímu zaslány e-mailem nebo vytištěné poštou bezprostředně po uzavření kupní smlouvy nebo budou přiloženy ke zboží nejpozději při jeho dodání kupujícímu.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v písemné kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „Kupní smlouvu“ se zde označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí služby, či jiná smlouva, uzavřená dle těchto Obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dopředu dohodnou na jiném jazyce. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny ve webovém rozhraní a v průběhu objednání zboží je tak umožněna jejich archivace, reprodukce, uchování a opakované zobrazení kupujícím, což kupující bere na vědomí.

Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 5 – Odstoupení od kupní smlouvy.

Vymezení pojmů

 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který není spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem je.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Uživatelem je každá fyzická nebo právnické osoba, která navštíví webové rozhraní. Kupující je také Uživatelem.
Zbožím prodávaným prostřednictvím Webového rozhraní jsou těhotenské šaty vhodné k focení.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 V případě, že to webové rozhraní umožňuje, Kupující provádí objednávání Zboží (dále jen „Objednávku“):

bez registrace ve webovém rozhraní, tj. přímo prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním objednávkového formuláře či jinak) nebo prostřednictvím e-mailové komunikace s prodávajícím zasláním objednávky na kontaktní email prodávajícího nebo prostřednictvím telefonické nebo SMS objednávky na kontaktním telefonu prodávajících.

Objednávka bez registrace (Objednávka učiněná jinak než z uživatelského účtu) musí obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží a osobní údaje kupujícího (jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).

Pokud to webové rozhraní umožňuje, může kupující na základě jím provedené registrace ve webovém rozhraní přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednání Zboží (dále jen „Uživatelský účet“). Prodávající nenese odpovědnost za případné využití Uživatelského účtu třetími osobami, ať oprávněné či neoprávněné.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z příslušné kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).

Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Uvedené ceny zboží nezahrnují ceny a náklady za související služby, tj. balení, dopravu nebo dodání zboží kupujícímu, ochranu zásilky, apod. Informace o nákladech spojených s balením a dopravou nebo dodáním zboží obsahuje webové rozhraní a kupující má možnost se s nimi seznámit před podáním závazné objednávky. Tyto ceny platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky (ledaže je ve webovém rozhraní uvedeno výslovně jinak).

Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání či ochranu zásilky zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže prodávající uvede výslovně jinak.

Možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně s kupujícím písemně sjednaných podmínek je zachována.

Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije). Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takto prezentovaného zboží. Nabídka označená jako „akční“ či „sleva“ nebo obsahující tyto výrazy platí do vyprodání zásob nebo do doby skončení takové nabídky uvedené ve webovém rozhraní nebo do odvolání nabídky nebo do další aktualizace nabídky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář (nebo uvede příslušné informace při telefonické nebo emailové komunikaci) ve webovém rozhraní, který obsahuje zejména informace o zboží, způsobu platby, souvisejících službách, způsobu a ceně dopravy a identifikační údaje kupujícího.

Před zasláním objednávky Prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé před a při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (dále jen „Potvrzení o obdržení objednávky“), a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce nebo v jeho uživatelském účtu (v případě rozporů má přednost adresa v objednávce; dále jen „Elektronická adresa kupujícího“), přičemž platí, že pokud není uvedeno v potvrzení jinak, Potvrzení o obdržení objednávky není samo o sobě přijetím (akceptací) Objednávky ve smyslu těchto Obchodních podmínek, tedy není uzavřením kupní smlouvy.

Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky nebo ověření totožnosti kupujícího (například písemně, faxem či telefonicky). Není-li objednávka nebo totožnost osoby kupujícího Kupujícím na výzvu prodávajícího řádně potvrzena, resp. ověřena, považuje se objednávka za neplatnou a kupní smlouva nevznikne. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména neúplnosti nebo nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat Zboží, je prodávající oprávněn k objednávce nepřihlížet. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je prodávající oprávněn odmítnout (resp. k ní nepřihlížet) nebo vrátit k doplnění a poskytnout k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena. 

Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. Kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí Objednávky (akceptací, dále jen „Přijetí objednávky“), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího, a pokud by k tomuto nedošlo, tak úhradou celé kupní ceny Zboží nebo převzetím objednaného Zboží Kupujícím, dle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí Potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v Potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto Potvrzení následovat samostatně.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily podmínky prodávajícího, tj. zejména kupní smlouvu včetně obchodních podmínek.

Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží včetně souvisejících služeb uvedenou v objednávce.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo již zasláno Přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. 

Prodávající upozorní kupujícího, pokud cena uvedená u Zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Jelikož k úpravě kupní ceny zboží dochází průběžně po celý den, ve zcela výjimečných případech (např. při déle trvající či vícepoložkové objednávce zboží) může nastat situace, kdy cena zboží se změní v průběhu procesu jeho objednávání na webovém rozhraní. V takovém případě je kupující o aktuální ceně Zboží informován v rekapitulaci  či doručením přijetí objednávky. Nesouhlasí-li kupující s cenou zboží, může svou objednávku před odesláním zboží kdykoliv zrušit  a zároveň prodávající si vyhrazuje právo z tohoto důvodu odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy.

Kupující může zrušit objednávku dosud nepotvrzenou prodávajícím telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese prodávajícího. Všechny objednávky přijaté prodávajícím, to jest po odeslání Přijetí objednávky, jsou závazné. I závaznou objednávku lze po předchozí domluvě s prodávajícím zrušit. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po kupujícím požadována náhrada nákladů spojených s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 5.5.2021