Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely návštěvy Webového rozhraní a plnění z Kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu přístupného mimo jiné na Webovém rozhraní.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu přístupného mimo jiné na Webovém rozhraní.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na Webovém rozhraní možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku.

 Doručování

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Uživatelském účtu nebo v Objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.

Zpráva je doručena:

v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím Webového rozhraní nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují Spotřebiteli vyšší míru ochrany.

V otázkách neupravených Kupní smlouvou (včetně Objednávky a jejího potvrzení v rámci Přijetí objednávky) a Obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve Webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Kupní smlouvy jsou patrné z Webového rozhraní.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Kupující nesmí při využívání Webového rozhraní používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webového rozhraní a užívat Webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním Objednávky nebo při jejím podání a vyřizování budou zjišťovány a opravovány na základě e-mailové nebo telefonické komunikace.

Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na Zboží a bezpečnost Zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/). Mimosoudní vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím své výše uvedené emailové adresy, případně se může Kupující obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv Spotřebitelů. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i například z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Prodávající si vyhrazuje právo smazat, odstranit, znepřístupnit či jinak omezit dostupnost jakéhokoli komentáře a/nebo příspěvku od Uživatele na Webovém rozhraní, a to bez udání důvodů.

Prodávající není povinen dohlížet na obsah ukládaných informací ze strany Uživatelů, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

Prodávající nezaručuje, že informace publikované jeho návštěvníky na Webovém rozhraní jsou pravdivé, správné, úplné a aktuální.

Názvy uživatelských profilů (přezdívky) musí odpovídat identitě Uživatele, případně musí jít o zjevnou přezdívku. Vydávání se za cizí osoby je zakázáno a Uživatel s takovým názvem profilu bude vyzván k přejmenování, případně přejmenován přímo provozovatelem stránek.

Znění Obchodních podmínek může Prodávající kdykoliv samostatně měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním Obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 5.5.2021