Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „Občanský zákoník“ a “Obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě “FOCENITEHULEK“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese http://www.focenitehulek.cz/ (dále rovněž jen „Webové rozhraní“) provozované Jindřichem Hofmanem, se sídlem Krejčího 1175/9, 46006 Liberec 6, IČO 06962386. Číslo účtu Prodávajícího je 1191301045/3030. Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Jindřichem Hofmanem (www.focenitehulek.cz) jakožto Prodávajícím na jedné straně a Kupujícím na straně druhé.

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele (jak jsou tito dále vymezeni v čl. 2 těchto Obchodních podmínek). Kupující odesláním objednávky a dále též potvrzením ve Webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto Obchodní podmínky, a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, tj. Obchodní podmínky včetně objednávky a potvrzení jejího přijetí budou Kupujícímu zaslány e-mailem nebo vytištěné poštou bezprostředně po uzavření Kupní smlouvy nebo budou přiloženy ke Zboží nejpozději při jeho dodání Kupujícímu.

Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v písemné Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.

 Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy (za „Kupní smlouvu“ se zde označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí služby, či jiná smlouva, uzavřená dle těchto Obchodních podmínek). Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dopředu dohodnou na jiném jazyce. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny ve Webovém rozhraní a v průběhu objednání Zboží je tak umožněna jejich archivace, reprodukce, uchování a opakované zobrazení Kupujícím, což Kupující bere na vědomí.

Veškeré smluvní vztahy se řídí Obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené Občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.